Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Απλή αντικατάσταση


“Ορισμένα μέταλλα αντιδρούν με τα οξέα και απελευθερώνουν αέριο υδρογόνο Η2”
Τα μέταλλα δίνουν αντιδράσεις απλή αντικατάστασης δηλ. τα δραστικά μέταλλα μπορούν και αντικαθιστούν μέταλλα που είναι λιγότερο δραστικά και βρίσκονται μέσα σε μία ένωση :
Μ + Μ΄Α → ΜΑ + Μ΄
Για να γίνει η αντίδραση θα πρέπει το Μ να είναι δραστικότερο του Μ΄. Η σειρά δραστικότητας των μετάλλων είναι :
Li , K , Ca, Na, Mg , Al , Zn, Fe , H , Cu , Ag , Pt , Au
Κάθε στοιχείο της σειρά μπορεί και αντικαθιστά όλα που βρίσκονται μετά από αυτό. Πχ το Li αντικαθιστά όλα τα στοιχεία ενώ το Al μπορεί και αντικαθιστά το Zn, Fe , H , Cu , ……όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Mg το Νa κτλ.
παραδείγματα :
·         Ca + 2 HBr →CaBr2 + H2
·         Na + AgCl → NaCl + Ag
·         Mg + KI → δεν γίνεται η αντίδραση
·         2Al + 3ZnS → Al2S3 + 3Zn
Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε μια ποσότητα ένυδρο CuSO4 5H2O και προσθέτουμε νερό με ανάδευση. Σχηματίζεται ένα γαλάζιο δ/μα CuSO4 το οποίο περιέχει ιόντα Cu2+ και ιόντα SO42-.
CuSO4(aq)  Cu2+(aq)  + SO42- (aq)
Το γαλάζιο χρώμα οφείλεται στο ιόν του Cu2+(aq).
Στο διάλυμα αυτό τοποθετούμε ένα καρφί το οποίο έχει μεγάλη ποσότητα Fe0(s).
Η αντίδραση που πραγματοποιείται :

Fe0(s   Cu2+(aq)    Fe2+(aq)   +  Cu0(s)


Ο Fe0 μετατρέπεται σε Fe2+ και διαλύεται δηλ αποτελεί ένα από τα συστατικά του δ/τος αντίθετα στην επιφάνεια του καρφιού επικάθεται ο Cu0
( Cu2+ Cu0). Έτσι η επιφάνεια του καρφιού σκεπάζεται από κόκκινη επίστρωση μεταλλικού Cu. Το δ/μα γίνεται πρασινωπό γιατί στο δ/μα επικρατούν ιόντα Fe2+ .    


1 σχόλιο: