Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων

Να λύσετε τις ασκήσεις :1,2,3.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Οξέα Βάσεις pH και Εξουδετέρωση
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Καύσεις Οργανικών ενώσεων

Α-1 Να γίνουν οι τέλειες καύσεις των οργανικών ενώσεων:
α. C3H6 + O2  →
β. C7H16 + O2 →
γ. C8H14  + O2 →
δ. πεντανίου + Ο2 →
ε. εξενίου + Ο2 →
στ. αιθανίου + Ο2 →
ζ. προπινίου + Ο2 →
η. μεθανίου + Ο2 →
θ. πεντανίου+ Ο2 →

Α-2 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις καύσεις υδρογονανθράκων:

α.  ……………….. +  ……….. → 5CO2 + 5 H2O +Q
β.  ……………….. +  ……….. → 3CO2 + 4 H2O +Q
γ.  ……………….. +  ……….. → 8CO2 + 9 H2O +Q
δ.  ……………….. +  ……….. → 2CO2 +  H2O +Q

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Δομή ατόμων - Ιόντα

Ονοματολογία υδρογονανθράκων

Ε-1 Συμπληρώσετε με υδρογόνα τις παρακάτω ενώσεις , να τις ονομάσετε και να γράψετε το ΜΤ καθώς και το ΓΜΤ.
Συντακτικός Τύπος
ονομασία
ΜΤ
ΓΜΤ
α.     C –CCC
CΗ3CΗ2CΗ2-CΗ3 : βουτάνιο
C4H10
CvH2v+2
β.       CΞC-C
γ.       C=C
δ.       C–C–C-C-C-C
ε.      C-C=C-C-C
στ.    C-C-C-CΞC
ζ.      C-C-C-C-C=C

Ε-2 Να γράψετε τους Συντακτικούς Τύπους στις παρακάτω ενώσεις:

Συντακτικός Τύπος
ονομασία
μεθάνιο
προπένιο
CHΞCH
αιθίνιο
επτάνιο
πεντίνιο
οκτάνιο
βουτένιο


Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΥδρογονάνθρακεςΕρωτήσεις
image
1. Υδρογονάνθρακες είναι οι ενώσεις που αποτελούνται από ……… και ………. .
Ι. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι υδρογονάνθρακες;
α. C5H10           β. CH3-CH2-CH3           γ. CH3-OH       
δ. CHΞCH         ε. CH3Cℓ

ΙΙ. Οι υδρογονάνθρακες χωρίζονται :
  • Σε ..........................  όταν τα άτομα C συνδέονται μεταξύ τους μόνο με απλούς δεσμούς.
  • Σε ………………………. όταν τα άτομα C συνδέονται μεταξύ τους και με διπλό ή τριπλό δεσμό.

ΙΙΙ. Ποιοι από τους παρακάτω υδρογονάνθρακες είναι κορεσμένοι και ποιοι ακόρεστοι;
1. CH3 – CH3       2. CH3-CH2-CH=CH2    
3. CHΞCH            4. CH3-CH=CH-CH=CH2                       
5.CH3-CH=O
 2. Να συμπληρωθούν μα υδρογόνα οι παρακάτω υδρογονάνθρακες ποιοι από αυτούς είναι κορεσμένοι και ποιοι ακόρεστοι;
α.  C-C- C=C
α.  C-CΞC – C- C
γ.   C-C-C-C-C-C
δ.    CΞC-C-C-C-C-C
ε.  C=C-C-C-CΞC-C

 3. Αλκάνια ονομάζονται οι ……………………. υδρογονάνθρακες .
Αλκένια ονομάζονται οι ……………………. υδρογονάνθρακες με ένα ……………. δεσμό.
Αλκίνια ονομάζονται οι ……………………. υδρογονάνθρακες με ένα ……………. δεσμό.
Ι. Ποιοι από τους παρακάτω υδρογονάνθρακες ανήκουν στην ομάδα των αλκανίων ποιοι στην ομάδα των αλκενίων και ποιοι στην ομάδα των αλκινίων ;
α.  CH3-CH3
α.  CH2=CH-CH3
γ.   CH3-CΞC-CH3
δ.    C5H10
ε.   C6H12
στ.  C2H4
ζ.  C8H16
η.   C4H6
θ.    C7H16
ΙΙ. Ποιος ο Συντακτικός Τύπος (ΣΤ) των υδρογονανθράκων με :
α. 4C και ένα διπλό δεσμό ……………………………………………….
β. 5C  ο οποίος είναι κορεσμένος …………………………………….
γ. 6C και ένα τριπλό δεσμό  ……………………………………………..
ΙΙΙ. Ποιος ο ΜΤ των υδρογονανθράκων:
α. αλκένιο με 2C :  C2H4
β. αλκάνιο με 5C :
γ. αλκίνιο με 6C :  
δ. αλκένιο με 10C :
ε. αλκένιο με 8C :     
Συνέχεια ΕΔΩ

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Σύγχρονος Π.Π.


Για να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου στον ΠΠ κάνουμε πρώτα την ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου σε στιβάδες. 

1. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του περιοδικού πίνακα ανήκουν τα παρακάτω στοιχεία:


3Li    12Mg      9F           11Nα      32Ge        38Sr        15P          4Be         52Te

2. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός (Z) των στοιχείων με βάση τη θέση τους στον Π.Π.

  •          Στοιχείο της 3ης περιόδου και 14ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 2ης περιόδου και 13ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 4ης περιόδου και 17ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 5ης περιόδου και 1ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 1ης περιόδου και 18ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 4ης περιόδου και 16ης ομάδας 

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Περιεκτικότητες διαλυμάτων


Διαβάστε τα λυμένα παραδείγματα και μετά να λύσετε τις ασκήσεις 1,2,3. 

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Οξέα βάσεις άλαταΠαρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Χημικές εξισώσεις

clip_image002

 Είναι μια ριζική μεταβολή της ύλης !!!! Ορισμένες αρχικές ουσίες αντιδρούν έτσι ώστε να σχηματίσουν ορισμένες νέες ουσίες που συνήθως έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες σε σχέση με τα αρχικά σώματα που αντέδρασαν αλλά και από τα χημικά στοιχεία που τις αποτελούν !!!!

Οι χημικές αντιδράσεις γίνονται παντού …. στο σώμα μας , στο περιβάλλον , στη κουζίνα μας …..
Ορισμένες από αυτές τις χρησιμοποιούμε για να παράγουμε ενέργεια ή χημικές ενώσεις που διευκολύνουν τη ζωής μας.
Η μελέτη των χημικών αντιδράσεων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο της χημείας. Ποιες είναι όμως οι βασικές αρχές που ακολουθούν οι χημικές αντιδράσεις ;
1. Η μάζα των σωμάτων κατά την πραγματοποίηση χημικών αντιδράσεων παραμένει σταθερή.
2. Ο αριθμός των ατόμων και το είδος του θα πρέπει και στα δύο μέλη να είναι ο ίδιος (ισοστάθμιση).
3. Στις περισσότερες αντιδράσεις  πραγματοποιούνται ενεργειακές μεταβολές. Εξώθερμες μας δίνουν ενέργεια και ενδόθερμες απορροφούν ενέργεια.

Ας δούμε μια χημική αντίδραση που έχουμε κάνει στην τάξη !!!
Η διάσπαση του νερού (Η2Ο) με ηλεκτρόλυση :
Τα αρχικά σώματα ονομάζονται αντιδρώντα ( το H2O ) ενώ τα τελικά σώματα προϊόντα2 , Ο2 )

2 Η2Ο(ℓ)    → 2  Η2(g)  + Ο2 (g)

 clip_image004

Παρατηρούμε ότι κατά τη διάσπαση του νερού γίνεται ανακατάταξη των ατόμων που υπάρχουν στα δύο αρχικά μόρια του νερού. Πιο συγκεκριμένα τα δύο άτομα οξυγόνου ενώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα μόριο Ο2 ενώ τα άτομα του υδρογόνου ενώνονται ανά δύο και δημιουργούν δύο μόρια Η2. Είναι σαφές ότι δε ότι ο αριθμός των ατόμων του υδρογόνου και του οξυγόνου που υπάρχουν στο 1ο μέλος είναι ακριβώς ίδιος και στο 2ο μέλος.

Πως όμως συμπληρώνουμε μια χημική αντίδραση ;

Βήμα 1ο Γράφουμε στο 1ο μέλος τον Μοριακό Τύπο (ΜΤ) των αντιδρώντων βάζουμε βέλος για να πάμε στο 2ο μέλος στα προϊόντα και γράφουμε το μοριακό τύπο των προϊόντων ( Συνήθως δίνεται αυτό το βήμα)
Βήμα 2ο Εξισώνουμε τα άτομα στο 1ο και 2ο μέλος βάζοντας συντελεστές (Προσοχή αν βάλουμε συντελεστή μπροστά από ένωση πολλαπλασιάζονται όλα τα άτομα της ένωσης
πχ 2ΝΗ3  έχουμε 2άτομα Ν και 6 άτομα Η.
Βήμα 3ο  Αν γνωρίζουμε τη φυσική κατάσταση των σωμάτων συμπληρώνουμε με δείκτη αν είναι στερεό (s) αν είναι υγρό (ℓ) και αν είναι αέριο με (g)

Παράδειγμα : Να γίνει η αντίδραση αζώτου + υδρογόνου → αμμωνία (ΝΗ3). Όλα τα σώματα είναι αέρια.

Προσοχή τα στοιχεία Η2 , Ο2 , Ν2 , F2 , C2, Br2 , I2 είναι πάντα διατομικά

Βήμα 1ο             Ν2      +          Η2        →          ΝΗ3

Βήμα 2ο             Ν2      +          Η2        →      2  ΝΗ3
                          Ν2      +      3  Η2        →      2  ΝΗ3

Βήμα 3ο             Ν2(g)   +          Η2(g)      →      2  ΝΗ3(g)

Α-1 Να γίνουν οι παρακάτω χημικές αντιδράσεις :

α.  υδρογόνο + θείο → υδρόθειο (Η2S)
β.  άζωτο + οξυγόνο → διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2)
γ.  μαγνήσιο + οξυγόνο → οξείδιο του μαγνησίου (MgO)
δ.  υδρογόνο + ιώδιο → υδροϊώδιο (ΗΙ)
ε.  άνθρακας + οξυγόνο → μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
στ. σίδηρος + οξυγόνο → Fe2O3
ζ.   φώσφορος + υδρογόνο → PH3
η.  νάτριο + χλώριο → NaCℓ
θ.  αργίλιο + οξυγόνο → Αℓ2Ο3
ι.   φώσφορος + χλώριο → PCℓ5
κ.   άζωτο + οξυγόνο → Ν2Ο5
λ.  θείο + οξυγόνο → SO3

Α-2 Να γίνουν οι παρακάτω χημικές αντιδράσεις :

α.  Η2  +  Ο2 → Η2Ο
β.  Η2  +  Βr2 → ΗBr
γ.  Cu + O2 → Cu2O
δ.  Zn + O2 → ZnO
ε.  Ν2 + Ο2 → Ν2Ο4
στ.  Η2 + C + N2 → HCN
ζ.  C + H2 → CH4
η. C + H2 → C3H6
θ. CO2 + H2O → C6H12O6 +  O2
ι. Η2 + Cℓ2 + O2 → HCℓO7
κ.  Fe  + O2 Fe3O4
λ. C3H6  +  O2 CO2  + H2O
Μπορείτε τώρα να εξασκηθείτε…. πατήστε ΕΔΩ