Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Υποατομικά σωματίδια άτομα ιόντα μόρια


Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Εισαγωγή στην οργανική χημεία
Ερωτήσεις
image
1. Υδρογονάνθρακες είναι οι ενώσεις που αποτελούνται από ……… και ………. .
Ι. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι υδρογονάνθρακες;
α. C5H10           β. CH3-CH2-CH3           γ. CH3-OH       
δ. CHΞCH         ε. CH3Cℓ

ΙΙ. Οι υδρογονάνθρακες χωρίζονται :
  • Σε ..........................  όταν τα άτομα C συνδέονται μεταξύ τους μόνο με απλούς δεσμούς.
  • Σε ………………………. όταν τα άτομα C συνδέονται μεταξύ τους και με διπλό ή τριπλό δεσμό.

ΙΙΙ. Ποιοι από τους παρακάτω υδρογονάνθρακες είναι κορεσμένοι και ποιοι ακόρεστοι;
1. CH3 – CH3       2. CH3-CH2-CH=CH2    
3. CHΞCH            4. CH3-CH=CH-CH=CH2                       
5.CH3-CH=O
 2. Να συμπληρωθούν μα υδρογόνα οι παρακάτω υδρογονάνθρακες ποιοι από αυτούς είναι κορεσμένοι και ποιοι ακόρεστοι;
α.  C-C- C=C
α.  C-CΞC – C- C
γ.   C-C-C-C-C-C
δ.    CΞC-C-C-C-C-C
ε.  C=C-C-C-CΞC-C

 3. Αλκάνια ονομάζονται οι ……………………. υδρογονάνθρακες .
Αλκένια ονομάζονται οι ……………………. υδρογονάνθρακες με ένα ……………. δεσμό.
Αλκίνια ονομάζονται οι ……………………. υδρογονάνθρακες με ένα ……………. δεσμό.
Ι. Ποιοι από τους παρακάτω υδρογονάνθρακες ανήκουν στην ομάδα των αλκανίων ποιοι στην ομάδα των αλκενίων και ποιοι στην ομάδα των αλκινίων ;
α.  CH3-CH3
α.  CH2=CH-CH3
γ.   CH3-CΞC-CH3
δ.    C5H10
ε.   C6H12
στ.  C2H4
ζ.  C8H16
η.   C4H6
θ.    C7H16
ΙΙ. Ποιος ο Συντακτικός Τύπος (ΣΤ) των υδρογονανθράκων με :
α. 4C και ένα διπλό δεσμό ……………………………………………….
β. 5C  ο οποίος είναι κορεσμένος …………………………………….
γ. 6C και ένα τριπλό δεσμό  ……………………………………………..
ΙΙΙ. Ποιος ο ΜΤ των υδρογονανθράκων:
α. αλκένιο με 2C :  C2H4
β. αλκάνιο με 5C :
γ. αλκίνιο με 6C :  
δ. αλκένιο με 10C :
ε. αλκένιο με 8C :     
Συνέχεια ΕΔΩ

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Χρόνια Πολλά !!!!!!!!!


Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Περιοδικός ΠίνακαςΓια να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου στον ΠΠ κάνουμε πρώτα την ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου σε στιβάδες. 

1. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του περιοδικού πίνακα ανήκουν τα παρακάτω στοιχεία:


3Li    12Mg      9F           11Nα      32Ge        38Sr        15P          4Be         52Te

2. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός (Z) των στοιχείων με βάση τη θέση τους στον Π.Π.

  •          Στοιχείο της 3ης περιόδου και 14ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 2ης περιόδου και 13ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 4ης περιόδου και 17ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 5ης περιόδου και 1ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 1ης περιόδου και 18ης ομάδας
  •          Στοιχείο της 4ης περιόδου και 16ης ομάδας 

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων

Να λύσετε τις ασκήσεις :1,2,3.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Οξέα Βάσεις pH και Εξουδετέρωση
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Καύσεις Οργανικών ενώσεων

Α-1 Να γίνουν οι τέλειες καύσεις των οργανικών ενώσεων:
α. C3H6 + O2  →
β. C7H16 + O2 →
γ. C8H14  + O2 →
δ. πεντανίου + Ο2 →
ε. εξενίου + Ο2 →
στ. αιθανίου + Ο2 →
ζ. προπινίου + Ο2 →
η. μεθανίου + Ο2 →
θ. πεντανίου+ Ο2 →

Α-2 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις καύσεις υδρογονανθράκων:

α.  ……………….. +  ……….. → 5CO2 + 5 H2O +Q
β.  ……………….. +  ……….. → 3CO2 + 4 H2O +Q
γ.  ……………….. +  ……….. → 8CO2 + 9 H2O +Q
δ.  ……………….. +  ……….. → 2CO2 +  H2O +Q

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Δομή ατόμων - Ιόντα

Ονοματολογία υδρογονανθράκων

Ε-1 Συμπληρώσετε με υδρογόνα τις παρακάτω ενώσεις , να τις ονομάσετε και να γράψετε το ΜΤ καθώς και το ΓΜΤ.
Συντακτικός Τύπος
ονομασία
ΜΤ
ΓΜΤ
α.     C –CCC
CΗ3CΗ2CΗ2-CΗ3 : βουτάνιο
C4H10
CvH2v+2
β.       CΞC-C
γ.       C=C
δ.       C–C–C-C-C-C
ε.      C-C=C-C-C
στ.    C-C-C-CΞC
ζ.      C-C-C-C-C=C

Ε-2 Να γράψετε τους Συντακτικούς Τύπους στις παρακάτω ενώσεις:

Συντακτικός Τύπος
ονομασία
μεθάνιο
προπένιο
CHΞCH
αιθίνιο
επτάνιο
πεντίνιο
οκτάνιο
βουτένιο