Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Ονοματολογία υδρογονανθράκων

Ε-1 Συμπληρώσετε με υδρογόνα τις παρακάτω ενώσεις , να τις ονομάσετε και να γράψετε το ΜΤ καθώς και το ΓΜΤ.
Συντακτικός Τύπος
ονομασία
ΜΤ
ΓΜΤ
α.     C –CCC
CΗ3CΗ2CΗ2-CΗ3 : βουτάνιο
C4H10
CvH2v+2
β.       CΞC-C
γ.       C=C
δ.       C–C–C-C-C-C
ε.      C-C=C-C-C
στ.    C-C-C-CΞC
ζ.      C-C-C-C-C=C

Ε-2 Να γράψετε τους Συντακτικούς Τύπους στις παρακάτω ενώσεις:

Συντακτικός Τύπος
ονομασία
μεθάνιο
προπένιο
CHΞCH
αιθίνιο
επτάνιο
πεντίνιο
οκτάνιο
βουτένιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου